• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Udostępnienie danych z Ewidencji Działalności Gospodarczej

Z dniem 1 lipca 2011r. – na podstawie art.23-39 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej /tekst jednolity: Dz. U. Nr 220, poz. 1447/ powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej /CEIDG/. CEIDG w systemie teleinformatycznym prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki. W związku z powyższym w celu odszukania aktualnych informacji o przedsiębiorcy należy wejść na stronę www.ceidg.gov.pl, przejść do Wyszukiwarki przedsiębiorców - odszukać wpis po Nazwie, nr NIP lub REGON. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat a dokumentem potwierdzającym zarejestrowanie firmy jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. W zakresie danych nie zawartych na stronie CEIDG można zwrócic się bezpośrednio do Ministra Gospodarki.

 

Referat Ewidencji Podmiotów Gospodarczych tut. urzędu udziela informacji jedynie w zakresie bazy historycznej, tj. odnośnie zmian i wykreśleń dokonywanych przez przedsiębiorców  do dnia 1 lipca 2011r. Ustna informacja jest bezpłatna.

Na pisemny wniosek wydawane jest zaświadczenie potwierdzające dane historyczne wpisane do ewidencji. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.